ČSN ISO 45001

Poradenství ČSN ISO 45001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Je to systém řízení zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který se stává nedílnou součástí systému řízení firmy.

Zajišťuje plnění nejen požadavků normy ČSN ISO 45001, ale také požadavků legislativních předpisů, zákoník práce nevyjímaje.

Normativní základ systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kromě už zmíněných legislativních požadavků jsou požadavky
na systém managementu BOZP stanoveny normou ČSN ISO 45001, která je východiskem pro provedení certifikačního auditu.

Přínosy ze zavedení

Náklady vynaložené na zavedení účinného systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se přemění v zisk plynoucí:

    • Z omezení rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání a tudíž minimalizace nákladů na úhrady následků poškození zdraví.
    • Ze zvýšení pravděpodobnosti neporušování legislativních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zamezení nákladů na sankce od kontrolních orgánů.
    • Ze zvýšení image vůči zaměstnancům zlepšením pracovněprávních vztahů.
    • Ze zvýšení image věři zákazníkům a třetím stranám, kteří budou vědět, že poskytované produkty vznikají v prostředí, které preventivně omezuje rizika a chrání bezpečnost a zdraví pracovníků.
    • Ze synergických efektů v důsledku jeho začlenění do systému řízení organizace.

Proč využít našich služeb

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění ČSN ISO 45001. Legislativní požadavky budou zapracovány do dokumentace systému. Máte možnost integrace se systémem managementu kvality a environmentu (ISO 9001 a ISO 14001).

Potřebné změny a navrhovaná řešení jsou projednávány na konzultacích s odpovědnými pracovníky, což přispívá rychlejší implementaci.

Účastníme se certifikačního řízení a pomůžeme s výběrem certifikačního orgánu.

Pracujeme pro vás s vámi.

Řešíme konkrétní potřeby našich klientů

Cíl spolupráce

Účinný legislativu respektující certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s objektivním dokladem o odpovědném přístupu k předcházení rizik a bezpečnosti na pracovišti.

Etapy zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1Vstupní posouzení stavu

Posouzení a dokumentování výchozího stavu a zpracování doporučení k realizaci konkrétních opatření k dosažení plnění požadavků OHSAS 18001 i příslušné legislativy.

2Úvodní seminář

Školení o systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001

3Poradenství v procesu vytváření ČSN ISO 45001

Konzultační spolupráce v oblasti postupů omezování rizika, revize stávajících a zpracování nových dokumentů systému

4Kurz interních auditorů BOZP dle ČSN ISO 45001

Příprava na provádění interních auditů systému managementu BOZP dle OHSAS 18001

5Poradenství v procesu implementace ČSN ISO 45001

Průběžné prověřování stavu zavádění systému v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků a optimalizace podnikových procesů týkajících se prevence bezpečnosti práce.

6Vstupní audit pro certifikační řízení

Prověření celkového stavu systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001 a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu.

7Příprava na certifikační audit 

Pomoc při odstraňování zjištěných odchylek a dolaďování systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001.