ISO 14001

Systém environmentálního managementu ISO 14001 (EMS)

Co je to systém environmentálního managementu?

Je to dokumentovaný systém řízení, který se stává nedílnou součástí systému řízení společnosti. Zajiš?uje plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a současně přispívá snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí.

Normativní základ systému environmentálního managementu

Kromě výše uvedených legislativních požadavků jsou požadavky na EMS stanoveny normou ISO 14 001. Při přípravě EMS je využívána také norma ISO 14 004.

Přínosy ze zavedení EMS

Přínos z ekologicky orientovaného řízení lze najít v několika oblastech:

    • Soulad s legislativními předpisy
    • Konkurenční výhoda (zlepšení image společnosti a vztahů s veřejností, plnění požadavku zákazníků, marketingový nástroj, snazší jednání s bankami)
    • Snížení rizik (existující rizika mít pod kontrolou, zvýšit povědomí zaměstnanců, snižovat budoucí zatížení)
    • Úspora nákladů (vyloučení pokut, snížení nákladů na vstupy, nižší pojistné).

Proč využít našich služeb?

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění EMS dle ISO 14001, účastníme se certifikačního řízení. Nabízíme další spolupráci při zlepšování certifikovaného systému managementu vaší společnosti nebo při vytváření integrovaných systémů managementu.

Provádíme konzultace na místě, protože pokud se na řešení podílí i vlastní pracovníci klienta, je implementace řešení snazší, nebo? pracovníci snáz a lépe přijmou změny.

Tento přístup však nevylučuje, abychom vám zpracovali a předali konkrétní dokumentaci systému managementu vaší společnosti „na klíč“.

Pracujeme pro vás s vámi.

Naše know-how spočívá ve schopnosti aplikovat nejnovější poznatky a dlouholeté zkušenosti při řešení konkrétních potřeb zákazníků a klientů.

Cíl spolupráce

Adekvátní a účinný certifikovaný systém environmentálního managementu podporující šetrný přístup a minimalizaci dopadů činností na životní prostředí..

Etapy zavádění systému environmentálního managementu

 

1Vstupní environmentální zhodnocení

Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu.

2Úvodní seminář o ISO 14001 (EMS)

Pro vedení společnosti jako součást prezentace výsledků environmentálního zhodnocení.

3Poradenství v procesu vytváření EMS

Konzultační spolupráce a zpracovávání dokumentace.

4Kurz interních auditorů ISO 14001 (EMS)

Příprava na provádění interních auditů EMS.

5Poradenství v procesu implementace ISO 14001 (EMS)

Průběžné prověřování stavu zavádění EMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků.

6Vstupní audit pro certifikační řízení (poradenský předcertifikační)

Prověření celkového stavu EMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu.

7Příprava na certifikační audit

Pomoc při odstraňování zjištěných odchylek a dolaďování EMS.