Provádění interního auditu

Provádění interního auditu konkrétního nebo integrovaného systému managementu QMS/EMS/BOZP

Interní audit

  • Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.
  • Interní audit je jedním z nástrojů pro monitorování systému managementu a identifikování oblastí pro zlepšování jeho efektivnosti a vhodnosti.
  • Je nástrojem pro posouzení jakéhokoli procesu/činnosti identifikovaných v systému managementu .
  • Jako nezávislý nástroj může poskytovat na základě objektivního zjištění důkaz o rozsahu plnění existujících požadavků, tj. stanovení rozsahu, v jakém jsou
  • plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosahovány.
  • Interní audit umožňuje posouzení silných a slabých stránek systému managementu.
  • Iniciuje bezprostředně navazující přijetí opatření k odstranění neshod, které byly zjištěny a zejména jejich příčin nebo k dalšímu zlepšování.

Normativní základ auditu

  • Norma ISO 19011 a požadavková norma ISO pro konkrétní systém managementu

Etapy provedení interního auditu

1Seznámení se systémovou dokumentací
2Příprava interního auditu
3Provedení interního auditu, dle plánu auditu, na místě
4Zpracování dokumentace z provedeného interního auditu