Poradenství

Naše zkušenosti ukazují, že zavádění systému managementu podle ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO 45001 a dalších vedená zkušenými poradci podstatně tuto přípravu zkracuje a zkvalitňuje ve srovnání s případy, kdy se firma připravuje sama.

Jistotu úspěšného certifikačního řízení systémů ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO 45001 a jiných podporuje i to, že naši poradci z vlastní praxe dostatečně znají metodiky certifikačních společnosti a jejich nároky při certifikačním řízení a vaši firmu k němu bezpečně připraví.

Totéž platí i pro další vedení Vašich pracovníků našimi poradci po získání certifikátu. S naší pomocí zvládnete snadněji a rychleji:

 • zvyšující se nároky vašich zákazníků, ale také certifikačních společností
 • rozšíření systému na vaše další organizační jednotky
 • přizpůsobení systému organizačním změnám vaší firmy
 • neustálého zlepšování systému ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO 45001 a dalších
 • rozšíření zavedeného systému managementu jakosti i do oblasti environmentálního managementu a managementu informační bezpečnosti a bezpečnosti práce
 • aplikace statistických metod
 • aplikace různých metod a nástrojů pro zlepšování procesů, výrobků a služeb

Poradenství a konzultace

Poskytujeme poradenství a konzultace v nejrůznějších oborech průmyslu a služeb při:

 • zavádění a zlepšování systému managementu kvality podle ISO 9001
 • zavádění systému environmentálního managementu podle ISO 14001
 • zavádění systému bezpečnosti práce podle ČSN ISO 45001
 • přípravě a provádění auditů jednotlivých nebo integrovaného systému managementu
 • zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků
 • provádění interních auditů (i dlouhodobě)
 • pocertifikační servis

Způsob poskytování našich služeb

Metoda

Zavádění systému řešíme projektovým způsobem, neboť se jedná o jedinečné řešení, které je časově omezeno a má stanoven jednoznačný výstup. Při řešení uplatňujeme procesní přístup a zohledňujeme řízení změn.

Způsob

Pracujeme pro vás s vámi. Provádíme konzultace na místě, protože pokud se na řešení podílí i vlastní pracovníci klienta, je implementace řešení snazší, neboť pracovníci snáz a lépe přijmou změny. Nelze je zcela vyloučit, významnou měrou napomáhají vlastnímu zavedení systému do každodenní praxe. Tento přístup však nevylučuje, že jsme vám následně schopni zpracovat a předat konkrétní dokumentaci systému vaší společnosti na klíč. Pro zrychlení komunikace s klienty při přípravě s výhodou využíváme e-mail, čímž přispíváme i ke snížení nákladů. Neopouštíme Vás po etapě dokumentační, ale poskytujeme další služby při implementaci vašeho systému podle ISO 9001, ISO 14001 nebo ČSN ISO 45001 do praxe.

Kdo

Konzultace a poradenství provádí odborní poradci, pracovníci naší společnosti. Pro klienta je vždy určen jeden odpovědný poradce, který si pro některé činnosti může vyžádat účast dalších našich poradců / lektorů.

Dohled nad projektem

Vedení QualiSys, spol. s r.o. je o stavu poskytované služby interně informováno průběžně a vedení klienta ve stanovených termínech. Společného jednání se kromě odpovědného poradce obvykle účastní i ředitel naší společnosti a je z něj pořízen záznam.

Certifikační řízení

Pomůžeme Vám s podáním žádosti o pro vedení certifikačního řízení. Účastníme se certifikačního auditu.

Záruky

Pro Vás jsou zárukou úspěšného certifikačního řízení systému managementu vaší společnosti naše zkušenosti a náš přístup. Úspěšnost certifikačního auditu ověřujeme a stvrzujeme výsledky námi provedeného předcertifikačního auditu. Všechny námi připravované společnosti byly úspěšně certifikované.

Další spolupráce

Nabízíme trvalou spolupráci při zlepšování certifikovaného systému managementu vaší společnosti. Nabízíme pomoc při vytváření integrovaných systémů ve společnostech v široké škále oborů.

Důvěrnost poskytnutých informací

Při práci s našimi klienty respektujeme a dodržujeme důvěrnost poskytnutých informací a naše smlouvy zahrnují příslušná ustanovení.

Přidaná hodnota spolupráce s QualiSys

 • Zefektivnění řízení společnosti
 • Cesta ke zlepšení kvality produktů a služeb
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zpřístupnění trhů bez certifikátu nedostupných
 • Šetrnější chování k životnímu prostředí
 • Zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prokazatelné zavedení systému managementu je investicí do budoucnosti

Potřeba uplatnění jednotlivých subsystémů systému managementu společnosti nebo jejich integrovaná forma s následnou certifikací má nadále rostoucí trend. Po velkých průmyslových společnostech jsou to dnes společnosti střední i malé a stále více společnosti poskytující služby. Všechny, které za jedinou jistotu v současné době považují neustálé změny a tyto berou jako výzvu k neustálému zlepšování všech svých procesů, procesem řízení počínaje.