Vzdělávání

Prosperitu společnosti bezprostředně ovlivňují znalosti a dovedností pracovníků. Neustálé zlepšování kvality výrobků, služeb a jednotlivých procesů vyžaduje pracovníky s dostatečnými, aktuálními a praxí ověřenými znalostmi. Pro zvýšení prosperity investujte do kvality vašich pracovníků prostřednictvím našeho vzdělávání a výcviku.

Pro koho

  • vrcholové vedení
  • střední management
  • představitele pro systém managementu
  • interní auditory
  • pro specifické skupiny pracovníků z firem s dosud necertifikovanými i certifikovanými systémy

Kde

  • individálně přímo u Vás ve firmě
  • ve vzdělávacím zařízení, přednáškovém sále v případě veřejných seminářů a kurzů

O čem

  • o systémech managementu
   •  systém managementu kvality
   •  požadavky na systém managementu kvality na bázi ISO norem
   •  QS 9000, ISO/TS 16 949, AQAP
   •  systém environmentálního managementu a požadavky na jeho certifikaci dle ISO 14001
   •  systém managementu informační bezpečnosti a požadavky na jeho certifikaci dle ČSN ISO/IEC 17799 a ČSN ISO/IEC 27001
   •  řízení dokumentů
   •  role představitele vedení v systému managementu jakosti
  • o nástrojích a metodách řízení
   •  kurz pro interní auditory dle ISO 19011,ISO 9001,ISO 14001, ČSN OHSAS 18001
   •  přezkoumání a zlepšování systému managementu kvality/environmentu
   •  a další